Vedtægter

Her kan finde Danish Agros vedtægter.

Danish Agro koncernen har gennemgået en dynamisk udvikling gennem de senere år, både i Danmark og internationalt. Foreningens vedtægter er med til at sikre varetagelsen af medlemskredsens interesser, så den sker så repræsentativt som muligt på tværs af regioner, bedriftstyper og kompetencer blandt selskabets medlemmer. 

I Danish Agros bedtægter kan du blandt andet læse om følgende hovedpunkter: 


Delegeretforsamling 

Danish Agro har en delegeret forsamling, der består af 43-45 delegerede. Heraf vælges 42 delegerede af foreningens medlemmer. Derudover er 1 delegeret medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem samt op til 2 delegerede, som er eksternt valgte bestyrelsesmedlemmer, som generalforsamlingen kan beslutte at vælge. 


Foreningens medlemmer

På et årligt regionsmøde i de 6 fremtidige valgregioner vælger foreningens medlemmer i alt 7 delegerede i hver region til delegeretforsamlingen. De delegerede, der vælges på regionsmøderne, skal være medlem af foreningen.


Generalforsamlingen

Delegeretforsamlingens 43 – 45 delegerede udgør foreningens generalforsamling. 


Bestyrelse

Danish Agros bestyrelse vælges på generalforsamlingen, og består af 7 – 9 medlemmer. 6 bestyrelsesmedlemmer vælges af delegeretforsamlingen. Hvert bestyrelsesmedlem repræsenterer én valgregion. Op til 2 bestyrelsesmedlemmer er eksternt valgte på generalforsamlingen. 1 medarbejderrepræsentant i bestyrelsen vælges af medarbejderne i Danish Agro a.m.b.a. 


Overskudsudlodning

Når foreningens koncernegenkapital er mere end 35 % af koncernens balancesum er der ingen restriktioner for udlodning til medlemmer. Ved en soliditet på 30 % – 35 % kan der henlægges op til 25 % af foreningens årsresultat til foreningens medlemmer – i de nuværende vedtægter er det maksimalt 10 %, der kan henlægges. Ved en soliditet på 25 % – 30 % kan der henlægges op til 10 % af foreningens årsresultat.