Vedtægter

En række vedtægtsændringer med fokus på en styrket, demokratisk struktur blev vedtaget på Danish Agros generalforsamling 5. marts 2019.

På generalforsamlingen den 5. marts 2019 blev en række ændringer til Danish Agros vedtægter vedtaget. 

Danish Agro koncernen har gennemgået en dynamisk udvikling gennem de senere år, både i Danmark og internationalt. De reviderede vedtægter skal netop sikre, at varetagelsen af medlemskredsens interesser sker så repræsentativt som muligt på tværs af regioner, bedriftstyper og kompetencer blandt selskabets medlemmer. Udviklingen i landbruget går stærkt og Danish Agro er et spejlbillede af denne udvikling. 

De besluttede vedtægtsændringer indeholder følgende hovedpunkter: 


Delegeretforsamling 

Der etableres en delegeretforsamling, der kommer til at bestå af 43-45 delegerede. Heraf vælges 42 delegerede af foreningens medlemmer. Derudover er 1 delegeret medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem samt op til 2 delegerede, som er eksternt valgte bestyrelsesmedlemmer, som generalforsamlingen kan beslutte at vælge. 


Valgregioner

Antallet af valgregioner bliver reduceret fra 7 til 6, og samtidig nedlægges den nuværende opdeling i valgkredse indenfor valgregionerne. Sjælland og Lolland-Falster opdeles i 2 nye valgregioner. De 4 nuværende valgregioner på Fyn og i Jylland forbliver uændret. Den nye struktur sikrer en mere ligelig fordeling i hver region.


Foreningens medlemmer

På et årligt regionsmøde i de 6 fremtidige valgregioner vælger foreningens medlemmer i alt 7 delegerede i hver region til delegeretforsamlingen. De delegerede, der vælges på regionsmøderne, skal være medlem af foreningen.


Generalforsamlingen

Delegeretforsamlingens 43 – 45 delegerede kommer fremover til at udgøre foreningens generalforsamling. 


Bestyrelse

Danish Agros bestyrelse vælges på generalforsamlingen, og vil bestå af 7 – 9 medlemmer. 6 bestyrelsesmedlemmer vælges af delegeretforsamlingen. Hvert bestyrelsesmedlem repræsenterer én valgregion. Op til 2 bestyrelsesmedlemmer er eksternt valgte på generalforsamlingen. 1 medarbejderrepræsentant i bestyrelsen vælges af medarbejderne i Danish Agro a.m.b.a. 


Overskudsudlodning

Foreningens politik for overskudsudlodning justeres, så rammerne for udlodning ændres. Når foreningens koncernegenkapital er mere end 35 % af koncernens balancesum er der ingen restriktioner for udlodning til medlemmer. Ved en soliditet på 30 % – 35 % kan der henlægges op til 25 % af foreningens årsresultat til foreningens medlemmer – i de nuværende vedtægter er det maksimalt 10 %, der kan henlægges. Ved en soliditet på 25 % – 30 % kan der henlægges op til 10 % af foreningens årsresultat. 


9/10 flertal til foreningens opløsning

Derudover er det besluttet, at det skal kræve 9/10 flertal af afgivne stemmer på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger, hvis foreningen ønskes opløst eller, hvis det ønskes at foreningen skal være den ophørende virksomhed ved en fusion med en anden virksomhed.