Nye regler for efterafgrøder 2020

I efteråret 2020 vil der være fem typer efterafgrøder på konventionelle bedrifter: pligtige efterafgrøder, husdyrefterafgrøder, MFO-efterafgrøder og målrettede efterafgrøder samt græsefterafgrøder mv. på kvægundtagelsesbrug.

Pligtige efterafgrøder, husdyrefterafgrøder og målrettede efterafgrøder

Efterafgrøderne kan bl.a. være græsudlæg uden kløver eller korsblomstrede afgrøder som gul sennep (f.eks. Odysseus) og olieræddike (f.eks. Silentina, Ikarus, Celloutine el. Defender) sået før eller efter høst, dog senest 20. august 2018. Efterafgrøderne skal efterfølges af vårsæd.

MFO-efterafgrøder

Hvis bedriftens omdriftsareal er over 15 ha, skal der være 5% miljøfokusområder (MFO) for at opfylde de grønne krav og dermed opnå den grønne støtte iht. grundbetalingsordningen. 1 ha efterafgrøde (pligtigeog husdyrefterafgrøder) kan samtidig tælle som 0,3 ha MFO, hvis efterafgrøden består af græsudlæg (sået inden 31. maj – dog inden 30. juni i majs) eller en blanding af mindst to godkendte arter (sået før eller efter høst inden 20. august), efterfølges af vårsåede afgrøder og tidligst destrueres efter 20. oktober – dog tidligst efter 1. marts ved græsudlæg i majs.

Etablering af MFO-efterafgrødeblandinger af godkendte arter (f.eks. ”90-10” eller ”Blågul”) eller MFOgræsudlæg (f.eks. alm. sildig foderrajgræs) kan helt eller delvist opfylde de grønne krav.

Sprøjteforbud:

Fra 2018 er der indført forbud mod at sprøjte MFO-efterafgrøder og –græsudlæg. For MFO-efterafgrøder udsået som blandinger før eller efter høst gælder sprøjteforbuddet (pt. også omfattende sneglebekæmpelse) frem til 20. oktober. For MFO-græsudlæg gælder forbuddet i minimum otte uger fra høst af hovedafgrøden. Hvis hovedafgrøden er anden afgrøde end majs, skal den som noget nyt være høstet senest 20. august. Majs skal være høstet senest 15. november for at kunne indgå som MFO.

Godkendte efterafgrødearter ved såning i perioden 1. til 20. august:

(Husk krav om blanding af mindst to af nedenstående arter hvis MFO)
 

  •  Korsblomstrede afgrøder som olieræddike og gul sennep
  •  Honningurt
  •  Vårbyg, vinterrug, stauderug, hybridrug eller havre

80% græsefterafgrøder mv. på kvægundtagelsesbrug

Bedrifter, der gør brug af kvægundtagelsen (tidl. 2,3 DE/ha), skal dyrke 80% af harmoniarealet med roer, græs, græsudlæg eller græsefterafgrøder.

Det forventes, at det er muligt at anvende græsudlæg (rent græs eller græs med op til 50% kløver eller lucerne etableret i vårbyg, helsæd, grønkorn eller silomajs i foråret 2018) til samtidig opfyldelse af både MFO og græsudlæg til opfyldelse af kravet om 80% græs, roer, græsudlæg eller græsefterafgrøder. Hvis græsudlægget består af rent græs kan det samtidig også opfylde kravene til målrettede efterafgrøder og husdyrefterafgrøder. Alle regelsæt skal være overholdt, og det kræver bl.a., at udlægget først må destrueres efter 1. marts det efterfølgende år.

Overlap mellem de forskellige typer af efterafgrødeordninger

I tabel 1 ses en oversigt over, hvordan de forskellige typer af efterafgrøder kan overlappe.

Tabel 1. Hvilke typer efterafgrøder kan overlappe?

Valg af og sammenhæng mellem efterafgrøder

Veletablerede efterafgrøder er i stand til at opbygge organisk stof i jorden og optage overskydende kvælstof til frigivelse i næste vækstsæson. En god og tidlig etablering er vigtig for at sikre en god udvikling af efterafgrøden i efteråret og overholde kravene til dækningsgrad. I de fleste sædskifter på de fleste lokaliteter vil græsudlæg i sået vårsæd om foråret give den bedste etablering og dermed mest sikkert opnå den krævede dækningsgrad i efteråret. Se tabel 2 for anbefalet valg af efterafgrøder ift. primær sædskiftet på den enkelte bedrift.

Tabel 2. Mulige valg af efterafgrøder 2020


*) Hold mindst 5 frie år mellem raps i sædskiftet.
​**) MFO efterafgrødeblandinger skal bestå af mindst 2 arter af godkendte afgrøder.

Oversigt over de vigtigste regler for de forskellige typer efterafgrøder

Tabel 3 er en oversigtstabel over de vigtigste regler for de fem forskellige typer efterafgrøder.

Tabel 3. Oversigt over de vigtigste regler for de forskellige typer efterafgrøder

Specielt for økologiske bedrifter

Kravet om pligtige efterafgrøder gælder også for økologiske bedrifter, mens de er fritaget for kravet om etablering af husdyrefterafgrøder, hvis de er autoriserede ved planperiodens start eller omfattet af en ansøgning herom. Økologiske arealer er desuden undtaget fra kravet om MFO. Økologiske bedrifter og bedrifter omfattet af en ansøgning om autorisation 1. februar 2018 kan ikke søge tilskud til målrettede efterafgrøder.

Efterafgrøder 2020 - sortiment

Sortsnavn Art Anbefales i sædskifte med:
Gelloutine Olieræddike Korn,frø,raps
Rutina Olieræddike Korn,frø,raps
Siletina Olieræddike Korn,frø,raps
Atlantis Olieræddike Alle incl. kartofler
MFO Blågul Maximus/Angelia Olierædikke/Honningurt 
MFO 90-10 Maximus/Action Gul sennep
Valiant Gul sennep Alle undtagen raps
Alm. Rajgræs AGROWGRASS Alm. rajgræs (sildig, diploid) Ej i Frøgræs 
Reverent  Rødsvingel  Ej Frøgræs
Valiant ØKO Gul Sennep  

Du kan bestille ved at ringe til kundeservice på tlf. 7215 8000 eller bestille via kundeportalen.