Mellemafgrøder

Mellemafgrøder kan være et godt alternativ til efterafgrøder. Der skal 2 ha mellemafgrøder til at erstatte 1 ha efterafgrøde. Til gengæld giver det plads til mere vintersæd i sædskiftet.

Mellemafgrøder skal bestå af gul sennep eller olieræddike udsået senest den 20. juli, og mellemafgrøden må tidligst nedmuldes den 20. september, hvorefter der skal sås vintersæd. Frøgræs, der ompløjes tidligst den 20. september, kan også tælle som mellemafgrøde.

Etablering af mellemafgrøder

Etablering af mellemafgrøder skal ske efter normale driftsmæssige principper med henblik på en effektiv kvælstofoptagelse inden vintersædsafgrøden. Det betyder, at man skal dyrke en vellykket afgrøde. Hvis afgrøden ikke er vellykket anvendes et plantetal på over 50 planter pr. m2 for gul sennep og olieræddike. Hvis mellemafgrøden ikke er vellykket eller ikke lever op til disse plantetal, skal mellemafgrøderne frameldes inden d. 31. august.

Efteråret 2011 var første år, hvor mellemafgrøder kunne anvendes som alternativ til efterafgrøder, og desværre var der mange eksempler på både dårlig spredning og dårlig fremspiring.

Usikkerheden ved etablering af mellemafgrøder kan mindskes ved at være opmærksom på følgende:

  • Så med centrifugalspreder og ikke for stor spredebredde.
  • Vælg marker der høstes først. Høsttidspunktet er afgørende for udvikling af mellemafgrøden.
  • Der må ikke være ukrudt i bunden af afgrøden.
  • Halm og avner skal snittes og spredes jævnt.
  • Minimér kørsel i marken. Mellemafgrøden er følsom over for kørsel.
  • Vær omhyggelig med jævn spredning.

Der er eksempler på, at man kan etablere mellemafgrøder acceptabelt på 24 meter med en hævet elspreder på en frontlæsser og med frø med en TKV på over 15 g. Metoden kræver stor omhu.

Såning før høst giver normalt ikke problemer med høstbesvær i kornafgrøden, fordi mellemafgrøden udvikler sig langsomt indtil høst af kornafgrøden. Gennemgroning af afgrøden forekommer kun ved sen høst og fugtigt vejr.

Etablering med eldrevne centrifugalspredere før høst

FarmTesten ”Etablering af efterafgrøder ved høst” fra 2011 samt Nordic Seeds test på Grønt Center i 2011 viser, at eldrevne centrifugalspredere med én tallerken ikke fordeler frøene tilfredsstillende på mere end 9 meter. Spredere med to tallerkner kan fordele frøene tilfredsstillende op til 18 meter. Pas på vindfølsomhed ved spredning på så store bredder. Da mange landmænd har sprøjtespor på mere end 18 meter, kan en acceptabel fordeling af frøene være svær at foretage før høst. Der kan monteres flere spredere på en 24 meters bom eller anvendes en egnet gødningsspreder med frøsåningsudstyr. I Nordic Seeds afprøvninger på Lolland, var sidstnævnte metode med coatet olieræddike klart den bedste løsning.

Til sæsonen leveres coated olieræddike af sorten Ikarus, der er kendetegnet ved en effektiv kvælstofoptagelse og god etablering.

Udsædsmængder

Spireevnen i marken er betydeligt større ved såning efter høst end ved såning før høst. Til gengæld skal der etableres flere planter efter høst for at nå en stor kvælstofoptagelse. Tusindkornsvægten svinger meget mellem arter og sorter. Derfor skal udsædsmængden afpasses efter den tusindkornsvægt, der normalt er oplyst på udsædsemballagen. I nedenstående tabel er der vist forslag til udsædsmængder afhængigt af TKV. Gul sennep har typisk en TKV på 4-6,5, mens den varierer fra 10 til 20 g pr. tusind frø for olieræddike. I tabellen er der vist anbefalede udsædsmængder ved stigende TKV. Den høje udsædsmængde bruges ved såning før høst. I tabellen er regnet med tilstræbte plantetal ved såning før og efter høst på henholdsvis 50 og 70 og pct. fremspiring på henholdsvis 35 og 70.


Den anbefalede udsædsmængder ved stigende TKV. Der er regnet med tilstræbte plantetal ved såning før og efter høst på henholdsvis 50 og 70 og pct. fremspiring på henholdsvis 35 og 70.
1) Udsædsmængde (kg pr. ha) = Ønsket plantetal (pr. m2) x TKV (g/1000 frø)/fremspiringspct.

Sorter af olieræddike og gul sennep til mellemafgrøder

På nuværende tidspunkt er Danish Agro leveringsdygtige i nedenstående sorter, der er velegnede til mellemafgrøder:

SORTSNAVN Art Anbefales i sædskifte med:
Ikarus Coated 33%   Olieræddike Korn,frø,raps
Siletina Olieræddike Korn,frø,raps
Atlantis Olieræddike Alle incl. kartofler
MFO Blågul Maximus/Angelia Olierædikke/Honningurt 
MFO 90-10 Maximus/Action Gul sennep
Valiant Gul sennep Alle undtagen raps
Alm. Rajgræs AGROWGRASS Alm. rajgræs (sildig, diploid) Ej i Frøgræs 
Reverent  Rødsvingel  Ej Frøgræs
Valient ØKO Gul Sennep  

Du kan bestille ved at ringe til kundeservice på tlf. 7215 8000 eller bestille via kundeportalen.