miniguide til omlægning til økologi

Miniguide til omlægning til økologi

Overvejer du at blive økologisk planteavler eller mælkeproducent? Nedenfor har vi lavet en miniguide med information og gode råd, som kan være nyttig for dig - både før og under omlægningen samt den første tid som økolog. Danish Agro tilbyder selvfølgelig også personlig sparring med vores konsulenter gennem hele forløbet, hvor vi kan sammen kan gennemgå hvilke muligheder og faldgruber, der er på netop din bedrift. Derudover tilbyder vi en række produkter, der må anvendes i den økologiske drift.

 


Generelt om omlægning til økologi

Nedenfor har vi samlet en række generelle råd til dig, der overvejer at omlægge din planteavl eller kvægbedrft til økologi.
Klik på plusset og læs mere.

 • + Autorisation til økologisk jordbrugsproduktion

  Det første skridt på vejen til økologisk produktion er at blive autoriseret økolog. Autorisationen skal søges hos Landbrugs- og Fiskeristyrelsen. I ansøgningen skal du lave en omlægningsplan for din bedrift, hvor du sætter en omlægningsdato for hver mark og husdyrhold.

  Det er ikke et krav, at hele bedriften skal omlægges fra første dag, men kravet er, at hele bedriften skal være omlagt eller påbegyndt omlægning inden for 4 år. Fra den dato forpligter du dig til at overholde økologikrav og -regler. Hvis der opkøbes nye marker eller forpagtningsaftaler, der skal omlægges, skal dette gøres på overtagelsesdatoen. Planen skal være underskrevet af en konsulent, der er godkendt af Specialudvalget for økologi.

 • + Logbog

  Et krav til økologisk jordbrugsproduktion er, at der skal føres logbog. I planteproduktionen skal du føre logbog med en beskrivelse af aktiviteterne på markerne. I husdyrproduktionen skal der føres logbog over alle hændelser der har betydning for at økologireglerne overholdes på bedriften.

 • + Vejen til økologi - oversigt


Omlægning af marken

Nedenfor har vi samlet en række gode råd til dig, der overvejer at omlægge din markdrift.
Klik på plusset og læs mere.

 • + Marken

  Fra den dato man påbegynder omlægning af marken, går man ind i omlægningsperioden. Herfra skal marken dyrkes efter de økologiske produktionsregler, inden du kan bruge, mærke eller sælge afgrøderne som økologiske. 

  Afgrødetypen bestemmer, hvor længe en mark skal være under omlægning, før afgrøden har økologisk status. Der gælder normalt følgende omlægningstider: 

  Hvis afgrøderne på en mark skifter mellem de nævnte typer i omlægningsperioden, beregnes periodens længde efter den til enhver tid dyrkede afgrødetype.

  Hvis man vælger ikke at omlægge alle marker på samme tid, er det vigtigt der er et tydeligt og kraftigt skel mellem markerne. Det kan fx være et læbælte eller en markvej, et almindeligt hegn er ikke nok.For at begynde omlægning eller opnå nedsat omlægningstid skal du have fuld rådighed over markerne, dvs. enten eje eller forpagte markerne. 

 • + ​Fremavl

  Ved fremavl forstås produktion af frø og formeringsmateriale, der senere skal bruges som udsæd eller til udplantning. Fremavl af frø og vegetativt formeringsmateriale forudsætter følgende: 

  - Produktionen foregår efter skriftlig aftale mellem dig og Danish Agro, og avlen kontrolleres efter reglerne for produktion af certificeret materiale. Aftalen skal være underskrevet af parterne. 
  - Det indkøbte fremavlsmateriale skal være certificeret, dvs. at materialet skal være kontrolleret og godkendt i henhold til plantesundhedslovgivningen. 
  - Moderplanten må ikke stamme fra genetisk modificeret materiale. 

  Etårige afgrøder: 
  Moderplanten skal være sået/etableret efter omlægningsdatoen. Fremavlsmaterialet kan bruges efter én vækstsæson. 

  Flerårige afgrøder: 
  - Hvis moderplanten er etableret efter omlægningsdatoen, kan fremavlsmaterialet bruges efter én vækstsæson. 
  - Hvis moderplanten er etableret, før marken er begyndt omlægning, skal moderplanten have været dyrket på en mark, der er økologisk eller under omlægning i mindst 24 måneder. 

  I økologisk produktion er det muligt at bruge frø som er avlet i omlægningsperioden med status af ikke-økologisk og omlægningsafgrøde eller frø som er avlet efter omlægningsperioden og har økologisk status. 
  Når du sælger/afleverer din fremavl, er det derfor vigtigt, at du oplyser den rigtige status på frøene.

 • + ​Gødning

  For at bevare og forøge frugtbarheden i jorden er det vigtigt at sørge for et hensigtsmæssigt sædskifte. Desuden er det en god idé at benytte sig af efterafgrøder.

  Kunstgødning er ikke tilladt, men der kan bruges visse ikke-kvælstofholdige gødningstyper som fx patentkali, svovl, mikronæringsstoffer og kalk. 

  - Der må ikke bruges forsuret gylle.
  - Der må ikke bruges kommunalt slam på økologiske jordarealer.
  - Kartoffelsaft, saft fra grønpiller, frugtsaft, vinasse og lign. er tilladt som ikke-økologisk gødning, hvis det kun er tilsat lovlige tilsætningsstoffer (konservering med svovlsyre er fx ikke tilladt).
  - Halmaske fra ikke-økologisk halm er tilladt fra eget fyr, men ikke fra andre bedrifter/varmeværker.
  - Pesticider og kemiske bejdsemidler er ikke tilladt.

  Tabel 1. Udvalgte gødninger med flere næringsstoffer
  Noter
  1 Naturligt forekommende mineral med 18-23 pct. svovl der udvindes i Østrig. Pris forudsætter bestilling af 25 t, 5-8 % vand.
  2 I Tyskland sælges bl.a. en gødning “Schwedokal 90” samt Wigor S, der indeholder 90 % naturligt forekommende elementært svovl iblandet 10 % bentonit, der er en lerart. 

  Tilladt mængde kvælstof i husdyrgødning
  Der må gødes med op til 170 kg total N/

  Tilladt mængde kvælstof i husdyrgødning
  Der må gødes med op til 170 kg total N/ha. Heraf må der gødes med hvad der svarer til 50 kg N/ha ikke-økologisk gødning uden yderligere dokumentation. Harmonikravet for økologiske bedrifter følger de generelle regler (1,4 eller 1,7 DE/ha, dog undtagen 2,3 DE/ha), og den generelle N-kvote for bedriften må ikke overskrides.

  Bedrifter med 5-årigt tilsagn om Økologisk Arealtilskud kan vælge enten maks. 100 kg udnyttet N/ha harmoniareal ved basistilskud eller maks. 60 kg udnyttet N/ha harmoniareal ved N-tillæg til basistilskuddet. 

 • + ​Plantebeskyttelse

  Der er kun få muligheder for at bruge plantebeskyttende midler i din økologiske planteproduktion.  Derfor forebygger og bekæmper man primært skadegørende skadedyr, plantesygdomme samt ukrudt ved hjælp af disse metoder:

  -    Vælg plantearter og sorter, med størst konkurrenceevne over for de skadegørere, der er problemer med på din bedrift.
  -    Lav sædskifteplan for at undgå sædskiftesygdomme.
  -    Beskyt skadegørendes naturlige fjender.
  -    Brug mekanisk ukrudtsbekæmpning fx ved at harvning, strilning, radrensning, hakning eller pløjning.

  Andre muligheder:
  -    Bruge dækningsmateriale til at beskytte jorden, forhindre erosion og forhindre fremspiring af ukrudt. 
  -    Flammebehandle fremspiret vegetation 
  -    Dampe fremspiret vegetation, rækkedampe jorden 

   

   


Omlægning af køerne

Nedenfor har vi samlet en række gode råd til dig, der overvejer at omlægge kvægbedrft til økologi.

Omlægningstiden for køerne er hhv. 6 og 12 måneder. Efter 6 måneders omlægning er mælken økologisk, for selve dyret, til det kan sælges som økologisk kød, er omlægningstiden 12 måneder eller mindst ¾ af dyrets liv.

Klik på plusset og læs mere.

 • + Foder

  En økologisk foderration kan sammensættes af økologiske afgrøder, omlægningsfoder samt i særlige tilfælde konventionelle afgrøder. Mindst 60 % af foderet til køerne skal produceres af egen bedrift, eller produceres i samarbejde med andre økologiske bedrifter.  

  Andre krav/regler til en økologisk foderration:

  - Foderrationen skal bestå af min. 60 % grovfoder (i pct. tørstof pr. dyr pr. dag) – dog må køer op til 3 mdr. efter kælvning tildeles en ration med 50 % grovfoder.
  - Der må ikke anvendes GMO foder.
  - I mineralblandingerne må der anvendes optil 1 % ikke- økologiske urter, krydderier og melasse som bindemiddel pr. dyr pr. år.
  - Foderrationen må kun indeholde mineralske fodermidler og -tilsætningsstoffer.
  - Foderrationen må ikke indeholde medicin, farvestoffer, syntetiske aminosyrer, eller lignende. 

  Proteinafgrøder, der er høstet i første omlægnings år, kan indgå i optil 20 % i foderrationen til egne dyr. Proteinafgrøder er ærter, hestebønner, lupin, kløver, græs, lucerne og der må ikke være iblandet korn eller lign. Etårige afgrøder. De 20 % af foderrationen beregnes pr. dyr pr. år.

  Omlægningsfoder der er produceret på egen bedrift, må indgå med op til 100 % af i en økologisk ration. Indkøbt omlægningsfoder må indgå med op til 30 %. Dette gælder i procent af tørstof, regnet pr. kalenderår.

  Du skal udarbejde og ajourføre en opgørelse over, hvad du bruger af indkøbt omlægningsfoder, foder fra 1. års omlægningsarealer med flerårige afgrøder samt andelen af grovfoder i fodringen. Alt foder af landbrugsoprindelse skal indgå i opgørelsen. Du kan bruge tørstofværdierne fra dine seneste analyseresultater eller de nyeste tabelværdier.

   

 • + Opstaldning

  Opstaldning af økologisk kvæg følger lov om hold af kvæg. 

  I kælvningsafdelingen skal der være plads til, at ko og kalv kan gå uforstyrret sammen i minimum et døgn efter kælvning.

  I kalveafdelingen skal man være opmærksom på, at det kun er den første leveuge, at kalven må gå alene. Dvs. når kalvene er 8 dage gamle, skal de være opstaldet i fællesbokse. Opstaldning med 2 kalve sammen gælder også som fællesboks. På den måde kan man øge smittebeskyttelsen hos kalvene ved at holde antallet af smitteveje mellem kalvene på minimum. 

  Mælkefodringsperioden skal vare mindst 3 måneder. Desuden må kalve under 3 måneder ikke sælges ud af landet.

  Behandling af dyr:

  Desuden er tilbageholdelsestiden det dobbelte af det anførte.

 • + Afgræsning og græsningsarealer

  Generelt skal økologiske dyr og dyr under omlægning til økologi afgræsse marker, hvor afgrøden er økologisk. Du kan dog også bruge marker med omlægningsafgrøder til afgræsning.

  Økologiske køer skal gå ude på afgræsningsareal fra den 15.april til den 1.november, når vejrforhold og hensyn til dyrene tillader det. Her skal dyrene opholde sig mindst 6 lyse timer dagligt og have adgang til frisk græs. For lakterende køer vil afgræsningsarealet normalt være stort nok, hvis der er mindst 0,1 til 0,2 ha pr. dyr, afhængigt af græssets vækst og kvalitet.

  Dine køer må afgræsse omlægningsafgrøder på egne marker eller lejet marker hele året. Dine dyr må også afgræsse marker med omlægningsafgrøder på andre økologiske bedrifter med op til 30 pct. af dyrenes foderforbrug per kalenderår. 

  Goldkøer kan evt. afgræsse mindre arealer, og kvier skal gå på græsarealer, der gennem sommerperioden tilpasses deres foderbehov. Kvier og goldkøer kan tages på stald i op til 7 dage ifm. løbning, goldning og kælvning gennem afgræsningsperioden.

 • + Tilskudsordninger

  Et krav til økologisk jordbrugsproduktion er, at der skal føres logbog. I planteproduktionen skal du føre logbog med en beskrivelse af aktiviteterne på markerne. I husdyrproduktionen skal der føres logbog over alle hændelser der har betydning for at økologireglerne overholdes på bedriften.

  Udbetaling: I perioden fra d. 1. december til d. 1. juli skal man være opmærksom på, at man kan risikere først at få støtten i maj-juni. Derfor er det vigtigt at have en økonomisk buffer til at dække det dyre foder.


Hvad kan Danish Agro tilbyde dig?

 • Vi tilbyder dig personlig sparring med vores konsulenter gennem hele forløbet, hvor vi kan se på hvilke muligheder og faldgruber der er på netop din bedrift. 
 • Vi kan udarbejde et overslag på fodermidler i forbindelse med omlægningstjek – på den måde kan du få et overblik over ændringer i foderpriserne, når du lægger om og dermed lettere lægge et retvisende budget.
 • Vi vil gerne hjælpe dig med at komme i kontakt med andre landmænd, som allerede er økologer, hvor du kan komme ud og få viden og inspiration til din bedrift. Ring til en af vores økologikonsulenter, så vil vi skabe kontakten.
 • Vi tilbyder hjælp til at lave foderplaner og foderkontroller, når du skal lave ændringer i din foderplan eller skifte kraftfoderblanding. Dertil sparring og rådgivning omkring din produktion, så du får mest muligt ud af din foderplan.

Vil du vide mere?

Kontakt vores økologiske specialister på tlf. 72 15 80 00 og få en uforpligtende snak med dem.

Hvorfor har andre landmænd lagt om?

Landmand Kaj Pedersen, Lemvig, har knap 100 køer og 85 ha jord. Kajs råd til andre landmænd, der overvejer at lægge om til økologi, er, at man skal være rummelig og acceptere mange ting i en omlægningsproces:

Læg en klar strategi - både for omlægningsprocessen, men også for den økologiske produktion. Det er vigtigt, at du kan se dig selv i den nye strategi og har den rette indstilling.

Kaj har valgt at lægge om til økologi, da han havde muligheden for det og en overbevisning om, at økologi er kommet for at blive.

Han var lidt afventende ift. at ville lægge om til økologi, da han synes, der har været et forkert billede af det konventionelle landbrug, og det har fået uberettiget kritik. Han er i dag glad for at have lagt om til økologi, da han mener, det er en forenkling og mindre stress ift. at sprøjte.

 

 

 

Landmand Kristian og Lene Bækgaard, Stoholm ved Skive, har 125 køer og 165 ha jord. Kristian og Lene valgte at lægge om, da de synes, de var kørt lidt død i arbejdsdagen og havde brug for forandring.

Deres værdisæt stemte desuden godt overens med økologi. Kristian og Lene fik et gratis omlægningstjek og fandt ud af, at skridtet til økologi ikke var så stort.
 

Links til yderligere oplysninger

Læs mere om regler, tilskud mm. på disse hjemmesider: